De 2020 Visie van de Motherworld

Thank you to Monique and Annick for the Dutch/Flemish translation

MotherWorld

Door Kathy Jones

De Motherworld is een samenleving waar Moeder Aarde, Moeders en de waarden van moederschap, zoals zorg voor elkaar, voor al Haar wezens en de natuur, in het midden van onze levens en gemeenschap worden geplaatst. 

De Motherworld is een samenleving waar creatieve, zorgende en levensbevestigende waarden, daden en inzichten worden aangemoedigd en geërd in àlle menselijke wezens. Deze samenleving is gegrond op het feit dat we allemaal op onze Moeder Aarde leven. Zij is onze Grote Moeder, bron en fundering van alles wat we zijn en bezitten en als haar nakomelingen is het onze taak om voor Haar, elkaar en alle levende wezens te zorgen. 

Moeders geven leven en liefde aan hun baby’s. Ze dragen het nieuwe leven in hun schoot gedurende negen maanden en zetten kinderen op de wereld die nog jaren van hen afhankelijk zijn. Als primaire zorgverleners koesteren zij hun kinderen en voeden ze op. Ze krijgen hierbij de steun van een liefhebbende vader, uitgebreide familiekring en samenleving.

Deze kinderen zijn de toekomst van ons menselijk ras en van de wereld. Indien de zorg en de ondersteuning voor moeders faalt, dan beschadigt dit ook hun eigen vermogen om kinderen onvoorwaardelijk te verzorgen en graag te zien. Op zijn beurt leidt dit tot kinderen die opgroeien tot beschadigde volwassenen en zo wordt de verstoorde cyclus in stand gehouden. Families en gemeenschappen moeten dringend alle Moeders beschermen en eerbiedigen. 

Deze Visie op de Motherworld vraagt een totale ommekeer van de manier waarop we leven op onze Moeder Aarde en hoe we onze toekomstige samenleving heruitvinden en ontwikkelen. Het stimuleert individuen en gemeenschappen om Moeders en alle Vrouwen te erkennen en te waarderen: hun gedachten en gevoelens, hun lichaam en ervaringen, hun stem en waarden. Deze Visie vraagt een openheid naar de essentie van het Eeuwig Vrouwelijke in ons persoonlijk en collectief leven.

De primaire waarden voor deze nieuwe Motherworld zijn:

Moeder Aarde eren als een levend wezen. Beschermen van en zorgen voor de Aarde, het water, het vuur, de lucht en de ruimte en alle wezens die in Haar wereld leven.

Eerbetoon aan alle vormen van moederschap, erkenning van de vaders en viering van de zorg voor kinderen en jongeren. Liefde voor elkaar,  vriendelijkheid, ondersteuning, respect, zorg en mededogen. 

Voorgestelde waarden voor de nieuwe Motherworld zijn:

Eerlijkheid, persoonlijke integriteit, authenticiteit, onderlinge relaties, diversiteit, keuze, onderscheidingsvermogen, integratie, vertrouwen, schoonheid, emotionele expressie, echt luisteren, duidelijke grenzen aangeven, reflectie, zielsontwikkeling, empowerment, helen van de schaduwzijde , het nastreven van wijsheid, het aanmoedigen van de eigen verantwoordelijkheid, eigenwaarde, zelfrespect, zelfvertrouwen, zelfdiscipline en zelfreflectie, gebed, ceremonie, dienstbaarheid, verbinding, partnerschap, vrijgevigheid en delen van rijkdom, geven, ontvangen, humor, creativiteit, onderwijs voor allen, niet-gewelddadige methoden voor het oplossen van conflicten, eren en beschermen van Moeder Natuur en alle levende wezens, ethische productie van goederen en diensten, de bescherming van de kwetsbaren en het waarderen van de wijsheid van de oudsten en de voorouders.

De Motherworld is een samenleving waar de patriarchale structuren en waarden van dominantie, ‘macht-over’, controle en dwang, hebzucht, buitensporige winst, verwoestende concurrentie, geweld, verkrachting, oorlog, slavernij, lijden, honger, armoede, en de vervuiling van moeder Aarde en haar atmosfeer, worden herkend als schaduwzijden van de mensheid die moeten worden uitgedaagd, gedeconstrueerd, omgezet en genezen. In de Motherworld, worden helende praktijken voor individuen, gemeenschappen en de Aarde zelf aangemoedigd en gebruiksklaar ter beschikking gesteld. 

De Motherworld erkent dat alle menselijke wezens, vrouwen en mannen, wonden hebben opgelopen door onze patriarchale conditionering – emotionele en mentale patronen die kunnen worden geactiveerd- terwijl we proberen om onze wereld te veranderen. In deze hechte Godinnengemeenschap zijn we ons met name bewust van ons schaduwmateriaal, waaronder afgunst, jaloezie, concurrentie, wrok, elkaar ondermijnen, achterklap, de schuld geven, na-ijver, nijd, projectie van negatieve emoties als kwaadheid, woede, schaamte, angst, eenzaamheid, gebrek aan eigenliefde, gebrek aan eigenwaarde en gebrek aan zelfvertrouwen…  stuk voor stuk gevoelens zijn  afkomstig uit persoonlijke culturele en karmische levenservaringen. 

In de Motherworld is het een van onze eerste werken om elkaar liefde en ondersteuning te geven bij het nemen van verantwoordelijkheid voor onze vaak vijandige en onderdrukte schaduw-emoties. Deze schaduwen kunnen al onze beste inspanningen om gedragspatronen te veranderen ondermijnen, zoals de manier waarop wij in onze persoonlijke en sociale relaties staan en hoe we handelen in ons leven als kinderen van de Godin wonend in een patriarchale wereld.Onze schaduwkanten verhinderen vaak dat we onze ware kracht ervaren. 

Velen onder ons hebben reeds vaardigheden en technieken ontwikkeld om expressie te geven aan het emotionele, zoals echt naar elkaar luisteren en het aanbieden van reflectie en steun, zodat we deze wonden kunnen helen. Dit persoonlijke genezend werk kan en moet nu versneld doorgevoerd worden met de hulp van de Motherworld Gemeenschap, waar we vanuit medelevende veiligheid kunnen werken aan deze wonden. 

De naam ‘Motherworld’is afkomstig van Barbara Walker’s roman ‘Amazone’, waarin het een oude fictieve matriarchale samenleving beschrijft die nauw verbonden leeft met de aarde. In onze Visie willen wij echter niet een terugkeren naar een dergelijke maatschappij. Het is een onstuitbare voorwaartse beweging naar een nieuwe soort van Moeder-centerende Gemeenschap, waar allen gewaardeerd zijn en ondersteund worden en waar we samen met nieuwe ideeën en formules kunnen experimenteren. ‘Motherworld’ roept een beeld van een liefdevolle wereld op waar we veilig zijn in de omhelzing van de grote moeder.

De roep van de Motherworld 

  • Wij vragen de emancipatie van vrouwen en meisjes, mannen en jongens.
  • Wij vragen de uitbetaling door regering en gemeenschappen van een leefbaar loon voor alle moeders en verzorgers van afhankelijke kinderen, anders valide jongeren en volwassenen, ouderen, zwakken en zieken
  • Wij vragen vrede voor de wereld
  • Wij vragen een einde te maken aan intimidatie en ‘macht-over’  in alle vormen.
  • Wij vragen een einde te maken aan alle geweld, geweld tegen vrouwen en meisjes, jongens en mannen, met inbegrip van aanvallen, verkrachting, verminking en besnijdenis, slavernij, mensenhandel, foltering en oorlog.
  • Wij vragen een einde te maken aan de wapenhandel en de persoonlijke eigendom van schadelijke wapens.
  • Wij vragen een einde te maken aan hongersnood, armoede, dakloosheid en het bezit van de middelen van de aarde door enkelen ten koste van de velen.
  • Wij vragen een einde te maken aan alle menselijke en dierlijke offers voor religieuze, politieke of sociale idealen.
  • Wij vragen een einde te maken aan alle vormen van dierenmishandeling.
  • Wij vragen een einde te maken aan alle ongelijkheid op basis van geslacht, ras, seksuele geaardheid, handicap en leeftijd.

Het is NU  tijd om deze veranderingen te verwezenlijken.     

De Motherworld Visie werd geïnitieerd in 2012 door Kathy Jones, Priesteres van Avalon en verder ontwikkeld, uitgebreid en verfijnd door de Godinnengemeenschap van de Glastonbury Goddess Temple. De Visie wordt constant geïnspireerd door de Lady Of Avalon, Godin van Liefde en mededogen, genezing en transformatie op het gezegend Isle of Avalon.

Deze Visie wordt ook door anderen in verschillende gemeenschappen en plaatsen over de wereld opgenomen in verschillende vormen 

De visie van de Motherworld is inclusief en zonder grenzen. Het ondersteunt alle mensen – vrouwen, kinderen en mannen overal, die proberen om de vrouwelijke waarden terug in ons leven en in onze samenlevingen te brengen, om zo onze wereld ten goede te veranderen. De Motherworld steunt diversiteit van meningsuiting, zoals een moeder houdt van al haar kinderen met hun verschillende karakters en uitdrukkingen. 

In Augustus 2019 werd de United Kingdom Mother World Political Party opgericht en Sue Quartermass was de eerste Motherworld kandidate die opkwam in de UK Algemene Verkiezingen. Wij hopen dat er meer kandidates opstaan voor de Motherworld partij, zowel in de UK als in andere landen. 

Sinds 2012 is de Visie gesteund door honderden mensen die hun dedicatie aan deze Visie hebben gepost of online verstuurd. Wie het eens is met deze visie wordt uitgenodigd om een persoonlijke commitment boodschap op de Facebook MotherWorld Pagina achter te laten en werk te maken van de creatie van de Motherworld in hun eigen kringen. 

Er kunnen Motherworld  Gemeenschappen en netwerken gevormd worden door een groep van mensen die het eens zijn met haar waarden en beginselen. Wij vragen dat iedereen die toezegt om de Motherworld mee op te bouwen, zich met elkaar verbindt en verbonden blijft, zodat er een wereldwijd netwerk van liefde en steun voor onze creatieve waarden en acties kan ontstaan.

Commitment aan de Motherworld (dedicatie)

De volgende voorbeelden kunnen gebruikt worden als mogelijk commitment aan de Motherworld:

Ik zet mij in om op liefdevolle en ondersteunende wijze te bouwen aan de visie, de mensen en de waarden van de Motherworld zoals beschreven.

Ik ben bereid te helpen om de Motherworld in de realiteit te brengen door mijn gedachten, woorden en daden in deze wereld. Ik steun de Motherworld  visie.  Ik verplicht mijzelf tot het nemen van verantwoordelijkheid voor mijn eigen emotionele en mentale verwondingen en voor hun genezing. 

Je kan je eigen commitment aan de Motherworld registreren door het te sturen aan

Glastonbury Goddess temple 2-4 High Street Glastonbury BA69DU United Kingdom of door te tekenen online.

Of op de Facebook pagina van de Mother World. 

De Motherworld visie was geaard en ceremonieel geactiveerd tijdens de Glastonbury Goddess Conferentie van 30 juli – 4 augustus 2013.

De visie van de Motherworld werd het ook gepresenteerd op Goddess Spirit Rising Conferentie in Malibu, Californië, op 7 September 2013